hoan hỉ

Cách đơn giản để bật nhiều VNC session trong Linux

Có một cách rất đơn giản và thú vị để có thể bật nhiều VNC session kết nối vào cùng 1 server. Lưu ý là đây không phải là các shared session, mà là các session riêng biệt, giống như bạn kết nối với các SSH session khác nhau vậy.

Tại màn hình console của server Linux, gõ:

vncserver

Câu lệnh này sẽ có output tương tự như sau:

New 'db01.smsbn:3 (root)' desktop is db01.smsbn:3

Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup
Log file is /root/.vnc/db01.smsbn:3.log

You have new mail in /var/spool/mail/root

Bạn hãy để ý dòng thứ nhất: db01.smsbn:3 chỉ ra rằng hiện tại bạn có thể dùng VNC viewer để kết nối vào server db01.smsbn bằng VNC session :3

Giờ, bật VNC viewer và kết nối bằng session :3 với cùng password của VNC (password được sử dụng chung cho các session). Bạn sẽ login vào một session mới.

Nếu tiếp tục muốn bật các session khác, hãy tiếp tục gõ lệnh vncserver. Lúc này output sẽ là db01.smsbn:4, và bạn có thể dùng session :4 để kết nối.

Advertisements

Written by hoanvu

January 29, 2013 at 10:09 pm

%d bloggers like this: