hoan hỉ

Hướng dẫn cài đặt MongoDB 2.4.4 trên CentOS 6.3

Bài post này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MongoDB trên CentOS:

1. Download MongoDB source

http://www.mongodb.org/downloads

2. Lưu file source tại /opt/setup

3. Giải nén

cd /opt/setup
tar -xvzf mongodb-linux-x86_64-2.4.4.tgz

4. Copy folder vừa giải nén vào /opt (là HOME của MongoDB)

cd /opt/setup
mv mongodb-linux-x86_64-2.4.4 /opt/mongodb

5. Tạo các folder cần thiết như data, log để chạy MongoDB

cd /opt/mongodb
mkdir data logs

6. Tạo file config và thêm nội dung vào file config

touch /opt/mongodb/mongodb.conf

Thêm các nội dung sau:

logpath = /opt/mongodb/logs/mongodb.log
logappend = true
dbpath = /opt/mongodb/data
fork = true
verbose = true
rest = true

logpath: file chứa MongoDB log
logappend: append log vào file thay vì tạo file mới
dbpath: folder chứa database
fork: option chỉ định sẽ chạy MongoDB như 1 daemon
verbose: lắm mồm
rest: enable giao diện chứa thông tin cơ bản & lệnh của MongoDB, interface REST có thể đc xem bằng cổng 28017

7. Tạo user & group mongodb (chạy với user thường)

groupadd mongodb
useradd -g mongodb mongodb

8. Change quyền thư mục chứa MongoDB:

chown -R mongodb:mongodb /opt/mongodb

9. Chạy thôi

su – mongodb
/opt/mongodb/bin/mongod –fork –config /opt/mongodb/mongodb.conf

–fork: chạy MongoDB như 1 daemon process

–config: lấy thông tin cấu hình trong file config

Advertisements

Written by hoanvu

June 13, 2013 at 11:01 am

Posted in Kiến thức, Linux, MongoDB

Tagged with , ,

%d bloggers like this: