hoan hỉ

12. Pythonist on HackerRank

Pythonist là tên 1 challenge trên website chuyên về code HackerRank, tự nhiên tìm thấy trang này và đang nghiện giải các bài tập trên đó. Đây là danh sách 8 challenge và bài giải của mình (đang cập nhật):

  1. Sort Data
  2. String Formatting
  3. Triangle Quest
  4. Time Delta
  5. Validating Email address with a filter
  6. Validating phone numbers
  7. Validating Roman numerals
  8. Classes: Dealing with complex numbers
Advertisements

Written by hoanvu

April 12, 2016 at 8:22 pm

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] Hoàn thành challenge Pythonist trên Hackerrank (link) […]


Comments are closed.

%d bloggers like this: